Prowadzenie robót budowlanych

rhythmuswege / Pixabay

Roboty budowlane odbywają się według szczegółowego projektu i wykonywane są na zlecenie inwestora. Organizacja całego procesu leży według prawa po stronie inwestora, który oprócz kwestii logistycznych zapewnia także zaplecze finansowe. Podczas procesu budowlanego szczególną kwestią jest nadzór, który ma zapewnić ciągłość i sprawność prac budowlanych. Odbywa się on przez osoby uprawnione, które wykazują się odpowiednimi kwalifikacjami w danej specjalności.

W zależności od wykonywanych prac nadzoru będą dokonywać projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Na koniec prac osoby te muszą wydać oświadczenie odnośnie zgodności przebiegu prac z projektem. Oświadczenie to trafi do dokumentów, które trzeba przedłożyć w Urzędzie i które stanowią podstawę do wydania obiektu do użytku. Niektóre roboty budowlane wymagają zatrudnienia także innych specjalistów takich jak  geodety, geolog, archeolog i innych. Główna odpowiedzialność za pracę na budowie ponosi kierownik budowy, który podlega nadzorowi wielu instytucji.